پزشکی و سلامت
ایمپلنت در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای ایمپلنت در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور بهره مند شوید
قیمت 50,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
آکریلیک، کرم کبالت، پلاک کامل متحرک هر فک در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: پلاک پارسیل، کرم کبالت، آکریلیک، پلاک کامل متحرک هر فک در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور بهره مند شوید
قیمت 40,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
لمینت دندان، زیر کوینا در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: لمینت دندان، زیر کوینا در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور بهره مند شوید
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
ترمیم آمالگام در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: ترمیم آمالگام و ترمیم کامپوزیت در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
قیمت 3,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
کشیدن دندان و درمان ریشه و فیشورسیلانت دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: کشیدن دندان و درمان ریشه و فیشورسیلانت در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
پست ریختگی دندان در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: پست ریختگی یا فایبرپست در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
روکش P.F.M و کامپوزیت ونیر در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: روکش P.F.M و کامپوزیت ونیر در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
عصب کشی و پالپوتومی در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: عصب کشی و پالپوتومی در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور بهره مند شوید
قیمت 1,500 تومان
تخفیف 20%
20٪
جراحی ریشه و دندان عقل نهفته و نیمه نهفته در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: جراحی ریشه و دندان عقل نهفته و نیمه نهفته در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
بروساژ و فلوراید تراپی در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور
0
تا 20% تخفیف برای خدمات دندان: جرم گیری بروساژ دو فک، فلوراید تراپی اطفال دو فک در دندانپزشکی دکتر سیما یزدانی پور بهره مند شوید
قیمت 3,000 تومان
تخفیف 20%
20٪
جراحی دندان عقل در دندانپزشکی تخصصی دکتر شاهد
0
تا 30% تخفیف برای خدمات دندان شامل: جراحی دندان عقل در دندانپزشکی تخصصی دکتر شاهد بهره مند شوید
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
جرم گیری در دندانپزشکی تخصصی دکتر شاهد
0
تا 50% تخفیف برای خدمات دندان شامل:جرم گیری دندان در دندانپزشکی تخصصی دکتر شاهد بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 50%
50٪
ترمیم و کامپوزیت- کشیدن دندان- آمالگام در دندانپزشکی تخصصی دکتر شاهد
0
تا 30% تخفیف برای خدمات دندان شامل: ترمیم و کامپوزیت- کشیدن دندان- آمالگام در دندانپزشکی تخصصی دکتر شاهد بهره مند شوید
قیمت 3,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
بلیچینگ افیس در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای بلیچینگ افیس در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
لمینت دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای لمینت دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 30%
30٪