پزشکی و سلامت
بلیچینگ افیس در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای بلیچینگ افیس در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
لمینت دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای لمینت دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
ونیر کامپوزیت- بلیچینگ هوم در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای ونیر کامپوزیت- بلیچینگ هوم در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
درمان ریشه- پرکردن دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای درمان ریشه- پرکردن دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
پروتز متحرک در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای پروتز متحرک در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 50,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
ترمیم - پست ریختگی دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای ترمیم - پست ریختگی دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
روکش دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای روکش دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
ایمپلنت در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای ایمپلنت در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 50,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
جراحی دندان نهفته در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای جراحی دندان نهفته در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 10,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
کشیدن دندان قدامی در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای کشیدن دندان قدامی در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
کشیدن انواع دندان در دندانپزشکی دکتر غفارپور
0
تا 30% تخفیف برای کشیدن خلفی- کشیدن دندان عقل - کشیدن ریشه- جرمگیری وبروساژ در دندانپزشکی دکتر غفارپور
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 30%
30٪
جرمگیری- عصب کشی و کشیدن دندان در مطب دندانپزشکی دکتر راد
0
تا سقف 40% تخفیف برای جرمگیری- عصب کشی و کشیدن دندان در مطب دندانپزشکی دکتر راد بهره مند شوید
قیمت 3,000 تومان
تخفیف 40%
40٪
ترمیم دندان در مطب دندانپزشکی دکتر راد
0
تا 15% تخفیف برای ترمیم دندان در مطب دندانپزشکی دکتر راد بهره مند شوید
قیمت 2,000 تومان
تخفیف 15%
15٪
روکش دندان در مطب دندانپزشکی دکتر راد
0
تا 15% تخفیف برای روکش دندان در مطب دندانپزشکی دکتر راد بهره مند شوید
قیمت 5,000 تومان
تخفیف 15%
15٪
ایمپلنت آلمانی ICX در مطب دندانپزشکی دکتر راد
0
تا 11% تخفیف برای ایمپلنت آلمانی در مطب دندانپزشکی دکتر راد بهره مند شوید
قیمت 20,000 تومان
تخفیف 11%
11٪